Aukje Reinders

coaching, supervisie & training

Coaching voor Medici

Als geregistreerd coach bij Coaches voor Medici (NHG) en Verenso geef ik coaching, intervisie, supervisie en visitatiegesprekken aan diverse (para)medici. Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en verpleegkundigen.

Bij supervisie (individueel of in een kleine groep) staat het persoonlijk functioneren in relatie tot het vak  centraal. De eigen “vanzelfsprekendheden” in werkhouding, opvattingen, ideeën en handelen worden onderzocht, bijgesteld en vervangen door meer effectief gedrag op basis van persoonlijke leerdoelen. Het resultaat van de supervisie laat zich vaak vertalen in het vinden van nieuw elan, werkplezier en het meer benutten van de eigen creativiteit.

Thema’s die onderzocht worden tijdens supervisie zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe ga ik om met patiënten die in mijn allergie zitten. Welk ineffectief gedrag laat ik dan zien en hoe kan ik dat ombuigen naar effectiever gedrag?
  • Hoe ga ik om met veeleisende patiënten en familieleden? Hoe pak ik de regie weer?
  • Hoe creëer ik een prettig samenwerkingsklimaat binnen de praktijk?
  • Hoe verbeter ik de samenwerking met andere disciplines?
  • Hoe ga ik om met grenzen en blijf ik energiek in mijn werk?

Bij coaching  gaat het meer om een afgebakend probleem dat samen met mij onderzocht, maar vooral aangepakt wordt. De werkwijze is actiegerichter en doelgerichter. Gerichte feedback en het aansturen op het behalen van resultaten door mij als coach zijn belangrijke elementen.

Intervisie is gericht op het onderling adviseren en steunen van een aantal vakgenoten met behulp van één of meer gestructureerde werkvormen. Als intervisor help ik de groepsleden optimaal gebruik te maken van hun kwaliteiten, reik ik nieuwe of verrassende gezichtspunten aan, introduceer ik adequate werkvormen of ik geef feedback op de onderlinge interacties en het groepsproces.

Visitatie huisarts en specialist ouderengeneeskunde: als NHG-erkend gespreksleider voer ik een eenmalig gesprek met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (EIF-gesprek) die voor hun herregistratie verplicht deelnemen aan een visitatieprogramma. Doel van het gesprek is te komen tot specifieke ontwikkelingsdoelen. Mijn rol is onafhankelijk, ondersteunend en stimulerend. Een visitatiegesprek duurt maximaal anderhalf uur.

Mijn werkstijl als supervisor, coach en intervisor laat zich kenmerken door flexibiliteit,  effectiviteit (ik hou de aandacht gericht op persoonlijke leervragen of actiepunten), het creëren van een veilige omgeving en humor. Ik beschik over een ruim arsenaal aan middelen en methoden die ik altijd afstem op de vraag en de persoon.

Accreditatie: elk uur supervisie, coaching of intervisie wordt door het NHG en Verenso gehonoreerd met één nascholingspunt. Bij onderlinge collegiale toetsing niet-medisch handelen honoreert het NHG elk uur met één toetspunt, met een minimum aan twee jaarlijkse bijeenkomsten. Verenso gaat uit van gemiddeld 6 jaarlijkse bijeenkomsten.